Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MPLA s.r.o.

se sídlem Slezská 2310/115, Praha 3, PSČ 130 00

identifikační číslo: 24852333

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 201627

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uskutečněním platné platební transakce prostřednictvím platebního systému MPLA, Uživatel platební služby MPLA potvrzuje přijetí Obchodních podmínek společnosti MPLA s.r.o.

MPLA je držitelem osvědčení o registraci od České národní banky.

Společnost MPLA je na základě zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu oprávněna poskytovat platební služby:- podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz:

 1. plátce,
 2. příjemce, nebo
 3. plátce prostřednictvím příjemce, – jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.

V základních ustanoveních zákona č. 284/2009, § 36, odst. 2) se uvádí: Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu je oprávněn poskytovat platební služby pouze tehdy, jestliže měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí v České republice, včetně platebních transakcí provedených prostřednictvím jeho obchodních zástupců, za posledních 12 měsíců nepřesahuje částku odpovídající 3000000 eur. Jestliže poskytovatel platebních služeb malého rozsahu poskytuje platební služby kratší dobu než 12 měsíců, vychází se při určení částky jím provedených platebních transakcí z jeho obchodního plánu)

Dohled nad činností poskytovatele vykonává: Česká národní banka, adresa ČNB – Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz)

 

INFORMACE O POSKYTOVANÉ PLATEBNÍ SLUŽBĚ

Poskytovatel poskytuje finanční služby spojené s platebním stykem a zúčtováním, a to skrze jím vyvíjené a provozované SW řešení, zejména se specializací na systémy on-line komunikace a placení pomocí mobilního internetového systému za použití běžných platebních karet, zejména VISA, MasterCard, CCS a dalších s možností jeho propojení na systém parkoviště ovládající vjezd a výjezd vozidel. Platební služba zprostředkuje elektronicky platbu za parkovné, která se strhne z uživatelova platební karty. O tomto stržení je v reálném čase informován uživatel i provozovatel parkoviště. Finanční převod peněz směrem k provozovateli je realizován až dávkově podle s ním uzavřené smlouvy.

 Způsob fungování  MPLA systému (parkoviště za závorou):

 1. Zákazník si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku)
 2. Parametrem pro transakci je emailová adresa a číslo parkovacího lístk
 3. Při odjezdu má zákazník možnost zaplatit prostřednictvím Systému pomocí svého mobilního telefonu a aplikace MPLA.
 4. Po obdržení požadavku na platbu parkovného Systém ověří číslo parkovacího lístku a zjistí dobu parkování prostřednictvím stávajícího parkovacího systému.
 5. Následně je vypočítána sazba za parkovné a zákazníkovi je zaslána finální cena pro potvrzení vč. všech poplatků a daní
 6. Po úspěšném uhrazení parkování je zákazníkovi stržena odpovídající částka z platební karty a automaticky se zasílá daňový doklad na zadaný e-mail.
 7. Do stávajícího parkovacího systému je zaslána informace o provedené transakci a povolení výjezdu pro dané číslo parkovacího lístku

Způsob fungování  MPLA systému (parkoviště za ulici – zóny placeného stání):

 1. Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkoviště (nálepka, cedule atp.) či zadá přímý odkaz na parkoviště např. mpla.cz/kód_úseku (nálepka, cedule) do prohlížeče. Alternativně zadá mpla.cz do prohlížeče v mobilním telefonu a vybere parkoviště z roletového menu. Aplikace následně zobrazí stránku parkoviště.
 2. Uživatel vybere z roletového menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat až tři RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnosti změnit.
 3. Stránka aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel po výběru z nabídky vybere platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem ‘Pokračovat“.
 4. Platba
 5. Pokud uživatel platí poprvé je vyzván zadat email, platební nebo CCS kartu + heslo. Heslem se údaje bezpečně v telefonu zašifrují. Uživatel si může uložit dvě platební karty a jednu CCS kartu.
 6. Pokud uživatel již údaje zadal, pak zadává jen heslo, které si zvolil při nastavení karty.
 7. V případě správně zadaného hesla, a pokud karta není blokována je parkování uhrazeno a doklad zaslán na zadaný e-mail. Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno.

PŘIJETÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU

Příkaz je přijmout v okamžiku, kdy MPLA obdrží autorizaci platební transakce od uživatele. Uživatel předá souhlas elektronicky zadáním hesla při autorizaci každé platební transakce, kterou iniciuje (jiné v MPLA teď nejsou možné).  Pokud je heslo správné a pokud karta není blokována, tak karetní centrum České spořitelny transakci realizuje a v reálném čase předá výsledek uživateli formou e-mailu a MPLA.  Odvolat souhlas není možné. Je možné však transakci reklamovat.   Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno. V případě chyby banky, která nezúčtuje částku platební transakce v české měně nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobí tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky, která nesprávné provedení platební transakce způsobila, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance, které nesprávné provedení platební transakce způsobila k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (tzv. „opravné zúčtování“).

REKLAMACE

Reklamaci, nebo stížnost na MPLA platby je možné zadat prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti MPLA http://www.mpla.cz/kontakt/, emailovou formou na adresu info@mpla.cz, nebo využitím kontaktní linky +420 734 204 320. Všechny kanály vedou na technickou podporu systému MPLA.

Údaje potřebné k založení požadavku na reklamaci / stížnost:

 • Datum a čas transakce
 • Lokalita platby:

– v případě parkovišť za závorou – název provozovny,

– v případě platby na ulici – kód parkovacího úseku

 • Email zákazníka – který uvedl při zadávání platby
 • Identifikátor platby

– v případě parkovišť za závorou – číslo parkovacího lístku

– v případě platby na ulici – RZ vozidla

 • Způsob platby

– Platební karta – VISA, MasterCard

– Palivová karta – CCS

 • Popis problému / stížnosti

 

Zákazník je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak dle Zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., § 64, odst. 9., právo na reklamaci zanikne.

 

 KDY JE REKLAMACE / STÍŽNOST ODŮVODNĚNÁ:

Reklamovat služby můžete z těchto důvodů:

 • před poskytnutím služby nebyl zákazník informován o ceně služby
 • zákazník neobdržel požadovanou službu
 • služba nesplňuje požadavky zadané klientem (např. odlišný čas, zóna apod.)

Pozn. Pokud zakoupená služba nesplňuje požadavky zadané klientem, je chyba v rozhraní parkovacího systému, nebo systému jiného poskytovatele, na kterého systémy se platební služba MPLA připojuje. Platební služba MPLA netvoří ani jinak nespravuje databáze a ceníky parkovacích systémů, jenom uskutečňuje platbu.

CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena služby je stanovená na základě smlouvy s provozovatelem parkoviště. Uživatel je s ní řádně seznámen před provedením platební transakce.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Ve spojitosti s platbou poplatků za parkování bude společnosti MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 248 52 333 (dále jen „MPLA“), uchovávána emailová adresa, která byla použitá při zadání platby do platebního systému MPLA. (dále jen „email“). Poskytnutí emailu ze strany uživatele systému MPLA je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit.

Email je společnosti MPLA uchováván pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

Uživatel platebního systému MPLA je oprávněn požadovat informaci o způsobu uchovávání emailu, a pokud zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných provozovatelem parkoviště či některým z uvedených zpracovatelů, je oprávněn žádat provedení opravy.

Pokud uživatel zjistí, nebo se domnívá, že MPLA provádí zpracování emailu způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může:

– požádat provozovatele parkoviště či příslušného zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby DPP či příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,

– obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.